Każdy biznes ma uśpiony potencjał.
My wiemy, jak go ożywić.

BDO – czyli to, co spędza sen z powiek tysiącom przedsiębiorców.

BDO została wprowadzona przez  Ministerstwo Środowiska 24 stycznia 2018 roku w celu  przeciwdziałania nieprawidłowościom, występującym w sektorze gospodarowania odpadami. BDO jest internetową bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Od stycznia 2020 roku będzie można prowadzić ewidencję i składać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej. W bazie BDO będą gromadzone informacje na temat wprowadzanych do obiegu produktów w opakowaniach, olejów smarowych, opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz odpadów z nich powstających. W BDO znajdą się również dane na temat  poziomów zbierania, odzysku i recyklingu. Baza będzie też ewidencją odpadów, zawierającą informację na temat ich zagospodarowania. BDO pozwoli także przedsiębiorcom, którzy dokonali wpisu uzyskać zwolnienie z posiadania zezwoleń na transport odpadów.

Kto musi się zarejestrować w BDO?

Obowiązek rejestracji w bazie danych spoczywa na wszystkich firmach wytwarzających odpady i prowadzących ich ewidencję. Muszą jej również dokonać przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach, oleje, smary, opony, baterie czy akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz pojazdy. Dotyczy to także producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych ( od firm unijnych) nabywców opakowań. Oznacza to więc, że obowiązek rejestracji w BDO spoczywa nie tylko na dużych firmach, ale także na małych przedsiębiorcach czy też na właścicielach jednoosobowych działalności gospodarczych. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy firmy budowlane.

Kto jest zwolniony z rejestracji w BDO?

Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne nie muszą się rejestrować w BDO. Rejestracji nie podlegają również podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich. Osoby transportujące wytworzone przez siebie odpady także nie muszą tego czynić. Z obowiązku zwolnieni są też rolnicy, których gospodarstwo ma powierzchnię mniejszą niż 75 ha.

Kto zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji BDO?

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów spoczywa na podmiotach wytwarzających odpady oraz na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych, które nie  posiadają osobowości prawnej, ale za to  są w posiadaniu odpadów. Można zatem stwierdzić, że wszystkie podmioty które mają styczność z odpadami są zobowiązane do prowadzenia ich ewidencji. 

Kto nie musi prowadzić ewidencji?

Nie muszą prowadzić ewidencji odpadów osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne, biura rachunkowe, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. odpadów niebezpiecznych). Ponadto odpady które powstają w części socjalnej dla pracowników nie podlegają ewidencji. Są traktowane tak samo jak odpady komunalne w gospodarstwach domowych.

Jak dokonać wpisu do BDO?

By uzyskać wpis do bazy danych należy złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa. Wnioski można pobrać w formie edytowalnego dokumentu z strony bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Ile kosztuje wpis do rejestru BDO?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 roku opłata rejestrowa dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób) wynosi 100 zł, zaś dla pozostałych przedsiębiorców – 300 zł. Te same wysokości stawek dotyczą opłaty rocznej.

Gdzie umieszczać numer BDO?

Nadany numer BDO powinien być umieszczany na kartach przekazania i ewidencji odpadów. Dodatkowo, przedsiębiorstwa i zakłady zobowiązane do uiszczania opłaty rejestracyjnej muszą umieszczać ten numer na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Kary za nie stosowanie się do regulacji BDO?

Przewidziany jest szereg sankcji administracyjnych wynikających z niedopełnienia poszczególnych obowiązków i naruszenia ustawowych zapisów, mi.in. kary pieniężne rzędu 2000 zł – 1000000 zł.